Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมการอบรมหมอดินอาสา

 

1. หลักการและเหตุผล   
  การถ่ายทอดข้อมูลและการบริการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นภารกิจหลักสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
  ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาที่ดินเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตร แบบยั่งยืน การดำเนินงานถ่ายทอดข้อมูล และ
 
บริการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านยอมรับนำไปปฏิบัติได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
  หมอดินอาสาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวามรู้ความสามารถและทักษะตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่หมอ
  ดินอาสาได้อย่างประสิทธิผลตรงตามประสงค์ และความต้องการของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
     
2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้หมอดินอาสามีความสามารถ
  2.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถและความชำนาญในงานพัฒนาที่ดินตามหลักวิชาการ
  2.2 เป็นผู้ประสานงานการพัฒนาที่ดิน เชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
  และหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.3 พัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เป็นหมอดินอาสาประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ครบทุก
  ตำบล ซึ่งสามารถเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาที่ดินได้
     
3. เป้าหมาย
  3.1 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในจังหวัดพัทลุง จำนวน 386 ราย
  3.2 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดพัทลุง จำนวน 64 ราย
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  สถานที่อบรมจัดตามความเหมาะสม  
     
5. ระยะเวลาดำเนินการ
  กุมภาพันธ์ 2548 - พฤษภาคม 2548  
     
6. วิธีดำเนินการ
  6.1 คัดเลือกหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรม หมู่บ้านละ  1 ราย จำนวน 6 รุ่น รวม 386 ราย
  6.2 ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิชาการบรรยาย ปฏิบัติ และดูงานนอกสถานที่
  6.3 คัดเลือกหมอดินอาสาประจำตำบล ๆ ละ 1 ราย เพื่อประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
  6.4 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 64 ราย 1 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
   
7. งบประมาณ
  7.1 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 84,920 บาท
  7.2 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 102,400 บาท (รอรับจัดสรรเพิ่มเติม)
    
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  หมอดินอาสาประจำตำบลที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
  ให้คำแนะนำ แจ้งข่าวสาร รวบรวมดำเนินงานพัฒนาที่ดิน แก้ปัญหาดิน และเป็นผู้ประสานงานด้านพัฒนา
  ที่ดินระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ และ
  เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน