Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด

 

1. หลักการและเหตุผล   
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อการผลิตพืชต่าง ๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลานานมีผลทำ
  ให้ดินลดความอุดมสมบูรณ์ลง เกษตรกรแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งให้สารอาหารหลักแก่พืชในปริมาณที่
  สูง และมีราคาค่อนข้างแพง การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวในการแก้ปัญหาติดต่อกันเป็นเวลานาน จะมีผลทำให้
  ดินมีสมบัติบางอย่างไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยปุ๋ยเคมีจะทำให้อินทรีย์วัตถุในดินสลายตัวหมด
  ไปจากดินรวดเร็วขึ้น ทำให้ดินอัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้ความสามารถในการผลิตของดินลดลง ดังนั้น จึงควรใช้
  ปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี จึงจะได้ผลดีที่สุด
     
2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด
     
3. เป้าหมาย
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด จำนวน 4,000 ไร่
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ
     
5. งบประมาณ
  18,000 บาท  
     
6. วิธีดำเนินการ
     
   
   
   
   
   
   
    
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ทำให้เกษตรกรและผู้ใช้ที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน โดย
  วิธีการใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินของตนเอง ให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น และรักษาความ
  อุดมสมบูรณ์ของดินให้มีความสามารถในการผลิตสูงอยู่เสมอ และยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี