Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ของจังหวัดพัทลุง

1. หลักการและเหตุผล   
  ปัญหาการชะล้างการพังทะลายของดิน จะพบได้มากในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพเป็นพื้นที่ลาดชัน ปัญหาการสูญ
  เสียหน้าดิน การเคลื่อนย้ายของตะกอนดินไปทับถมในบริเวณปากแม่น้ำต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตาม
 

มาอีกมากมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาใช้ในพื้นที่โดย

  จะกล่าวเฉพาะมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืช
     
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อป้องกันและลดการชะล้างการพังทะลายของหน้าดิน และลดการสูญเสียของหน้าดิน
  2.2 เพื่อช่วยป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
  2.3 เพื่อช่วยในการเก็บกักสารพิษและรักษาความชื้นให้กับดิน
  2.4 เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
     
3. เป้าหมาย
  3.1 ผลิตเพื่อปลูก จำนวน 1,000,000 กล้า
  3.2 ผลิตเพื่อแจกจ่าย จำนวน 1,200,000 กล้า
  3.3 ผลิตแฝกหมอดิน  จำนวน 960,000 กล้า
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  4.1 ผลิตเพื่อปลูก  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  4.2 ผลิตเพื่อแจกจ่าย  
  สถานที่ผลิต  
     
     
  4.3 ผลิตแฝกหมอดิน  
  สถานที่ผลิต ปลูกในบริเวณพื้นที่ของหมอดินตำบล  
5. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548
     
6. วิธีดำเนินการและกิจกรรม
  6.1 ปักชำลงถุงเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ  
  6.2 ปลูกในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก  
   
7. งบประมาณ
  7.1 ผลิตเพื่อปลูก จำนวน
  7.2 ผลิตเพื่อแจกจ่าย จำนวน
    
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีพืชตามสภาพความเป็นจริง และ
  สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไปได้
  - เป็นการสร้างอาชีพใหม่จากผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
  - เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร