Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล

1. หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากที่ดินขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมทำให้ปัญหารเสื่อมโทรมของ

 

ทรัพยากรธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การวางแผน

  ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้องจะสามารถช่วยลดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติเหล่านี้ได้
  เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุดต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป
  โดยการให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเน้นหนักการป้อง
 

กันการชะล้างพังทะลายของดิน โดยการจัดการด้านดินน้ำ พืช อย่างง่าย ๆ ลงทุนต่ำเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกร

  สามารถนำไปปฏิบัติเองได้
     

2. วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและน้ำให้มีประสิทธิภาพ
  2.2 เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์
     

3. เป้าหมาย

  3.1 ฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่นาร้าง 5 แปลง
  3.2 บ่อน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา 7 บ่อ
  3.3 สาธิตการฟื้นดินเสื่อมโทรมตามความเหมาะสม 64 แปลง
     

4. สถานที่ดำเนินการ

 
ทุกตำบล
 
     

5. ระยะเวลาดำเนินการ

  ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548  
     

6. วิธีดำเนินการ

  กิจกรรมสาธิต  
  - ปลูกพืชหมุนเวียน , ปลูกพืชแซม , การคลุมดิน ฯลฯ ในพื้นที่หลัก
  - ปลูกพืชปุ๋ยสด  
  - การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  
     

7. งบประมาณ

   184,000 บาท  
     

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรข้างเคียงได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
  ชะล้างพังทะลายของดิน
  - สามารถนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  - เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
  - เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพแบบเกษตรผสมผสาน 
  - เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานแก่เกษตรกรรายอื่น