Make your own free website on Tripod.com
   
  1. ข้าราชการ มีจำนวน 7 คน
   
 

 

 

 

 
   
นายชุมพล คงอินทร์
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
 

นายพิภพ สิทธิฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 7

นายณรงค์ ทองเหล่
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 6

นายชวพล อ่อนเรือง
เจ้าพนักงานการเกษตร 5

นายทวีศักดิ์ ชนะสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตร 5

         
 

นายมีศักดิ์ สามนตราช
เจ้าพนักงานการเกษตร 5

นางสาวนัทธมน แพละออง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

 

 

 

 

นายธนู สรเสนีย์
เจ้าพนักงานการเกษตร 5

 

 

 

นายชนิกร ทองใหญ่
เจ้าพนักงานการเกษตร 5

 

2. ลูกจ้างประจำ มีจำนวน 13 คน

     
  3. พนักงานราชการมีจำนวน 5 คน