Make your own free website on Tripod.com
 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 มีเป้าหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาชนบทในพื้นที่ยากจน จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 85 % ของประชากรทั้งจังหวัดด แต่ผลผลิตต่ำไม่เพียงพอในการดำรงชีพ ทั้งนี้เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทะลาย และการใช้ที่ดินผิดประเภท ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินให้รับผิดชอบงานพัฒนาที่ดินในเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้ส่งหน่วยพัฒนาที่ดิน เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน โดยเน้นหนักโครงการเร่งรัดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุในจังหวัดพัทลุง ใน พ.ศ. 2525 เป็นปีแรก ในปีต่อมางานพัฒนาที่ดินได้ขยายกว้างขึ้น จนถึง พ.ศ.2527 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2527 สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา โดยรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดินในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังในปีงบประมาณ 2536 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินตรังขึ้น สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง จึงรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงเพียงจังหวัดเดียว