Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

1. หลักการและเหตุผล   
 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากที่ดินขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ปัญหาเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และสงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การวางแผนด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ อย่างถูกต้องจะสามารถช่วยลดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้

ดังนั้น การนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาใช้จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทะลายบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำจนถึงพื้นที่มีความลาดชันสูงซึ่งปัจจุบัน มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มาตรการวิธีกล วิธีพืช การเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน โดยเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมเพื่อให้การทำการเกษตรเกิดความยั่งยืน

     
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อลดการกัดเซาะและการชะล้างการพังทะลายของดิน
  2.2 เพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำออกไปในทิศทางที่ต้องการ
  2.3 เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและกักเก็บในช่วงฤดูแล้ง
     
3. เป้าหมาย
  - การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดอน จำนวน 2 แปลง
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  - การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดอน
  แปลงที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน  
  แปลงที่ 2 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน  
     
5. งบประมาณ
  5.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  แปลงที่ 1 จำนวน 1,953,130 บาท
  5.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  แปลงที่ 2 จำนวน 1,916,130 บาท
     
6. วิธีดำเนินการ
    การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดอน (จัดรูปแบบแปลงนาลักษณะที่ 3 ทางลำเลียงในไร่นา)
  - สำรวจพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่ให้ตรงตามเป้าหมายและเงื่อนไขของโครงการ
  - ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่
  - สำรวจและออกแบบเพื่อของบประมาณ
  - ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา (จ้างเหมาทั้งแปลง)
  - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงาน
  - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
    
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกาตรกรข้างเคียงได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้าง
  พังทะลายของดิน
  - สามารถนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  - เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร