Make your own free website on Tripod.com

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

 

1. หลักการและเหตุผล   
  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
  ไม่ถูกวิธี และขาดการปรับปรุงดินมาเป็นเวลานาน ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดอินทรีย์วัตถุ ผลผลิตทางการเกษตร
 

ต่ำไม่คุ้มกับการลงทุน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นวิธีการที่เหมาะสม ในการปรับปรุงบำรุงดินภาย

  ในฟาร์มตัวอย่าง เพราะนอกจากสามารถปรับปรุงบำรุงดินอย่างได้ผลแล้วยังเป็นการช่วยให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานภาย
  ในฟาร์ม และผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม ได้รับความรู้เรื่อง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรย์น้ำ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายต่อ
  การปฏิบัติ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ทางการเกษตรต่อไป
     
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 ปรับปรุงบำรุงดินภายในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  2.2 ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ แก่ผู้ฝึกงานภายในฟาร์มและเกษตรกรผู้สนใจดูงานภายในฟาร์ม
     
3. เป้าหมาย
  3.1 สาธิตการทำและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  3.2 สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
  3.3 ส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  3.4 ส่งเสริมปุ๋ยพืชสด
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  หมู่ที่ 1 , 8 , 10 บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  พื้นที่ดำเนินงานโครงการ 254 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา และพื้นที่ใกล้เคียง (พื้นที่บริวาร) ที่ควรจะเข้าไปดำเนิน
  งาน 10,700 ไร่
    
5. ระยะเวลาดำเนินการ
  ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548
     
6. งบประมาณ
1,440,000 บาท
    
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
  - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  - เกษตรกรจะรู้สึกหวงแหนในที่ดินทำกินอันจะส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน
  - เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้