Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวและดินเค็มภาคใต้ ของจังหวัดพัทลุง

 

1. หลักการและเหตุผล   
 
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ดินที่มีปัญหาเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ริมทะเลสาบสงขลา และทะเลน้อย คือ ท้องทีอำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมือง และอำเภอควนขนุน ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรต่ำมาก ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน โดยเฉพาะผลผลิตข้าวได้ไม่เกิน 15 - 20 ถัง/ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้น้อย และทิ้งพื้นนาบางส่วนให้เป็นที่รกร้าง ดังนั้นการปรับปรุงดินเปรี้ยว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
      
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ ให้คุ้มกับการลงทุน 
  2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยว แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว
  2.3 ช่วยให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำนาและรายได้เพิ่มขึ้น
     
3. เป้าหมาย
  - ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ จำนวน 818 ไร่
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน หมู่ที่ 2 , 4 , 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน หมู่ที่ 3 , 11 ตำบลดอนประดู่ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลลำปำ หมู่ที่ 4 ตำบลหานโพธิ์ หมู่ที่ 4,5,7 ตำบบจองถนน อำเภอควนขนุน
     
5. ระยะเวลาดำเนินการ
  กุมภาพันธ์ 2547 - มิถุนายน 2548  
     
6. วิธีดำเนินการ
  6.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้
  - สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องตามเป้าหมายโครงการ
 

-พบปะและประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมให้เกษตรกรเข้าใจ

  - ร่วมกับเกษตรกรกำหนดปฏิทินดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
  - ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (หินปูนฝุ่น) ลงในพื้นที่เป้าหมาย
  - ควบคุมดูแลการกระจายหินปูนฝุ่นลงในแปลงนา
  - ติดตามประเมินผล
    
7. งบประมาณ
   190,000 บาท (วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน รอรับการจัดสรร)  
     
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. พื้นที่ดินที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ได้รับการปรับปรุง จำนวน 900 ไร่
  2. เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน
  3. ผลผลิตเข้าเพิ่มขึ้น 15 - 20 ถัง/ไร่ ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 บาท/ไร่ เป็นเวลา 5-6 ปี
  4. เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สามารถนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้