Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว/ดินกรด

 

1. หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ดินในการประกอบอาชีพ เพื่อการผลิตพืชต่าง ๆ ติดต่อกันมานาน ขาดการจัดการที่ถูก
  ต้องเหมาะสม ทำให้ปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการใช้
 
ปุ๋ยเคมี ในการเพิ่มผลผลิต เพียงอย่างเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้คุณสมบัติของดินเสื่อมเสียไป ดิน
  เป็นกรดเพิ่มขึ้น ผลผลิตลดลง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม ในการ
  ปลูกพืชในไม้ผล พืชผัก โดยการใช้ปูนโดโลไมล์ เพื่อให้ดินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชอย่างถาวร
  ได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่การงลทุนของเกษตรกร
   
2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อเพิ่มผลผลิต
  2.2 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 
  3. เป้าหมาย
   ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว / ดินกรด  500 ไร่
4. สถานที่ดำเนินการ 
  ทุกตำบล  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548
6. วิธีดำเนินการ
   
7. งบประมาณ 
  2,250 บาท  
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ทำให้เกษตรกรและผู้ใช้ที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การปรับปรุงดินโดยใช้
  สารปรับปรุงดินในการแก้ปัญหาดินเป็นกรด โดยการใช้ปูนโดโลไมล์ และนำไปใช้ปรับปรุงดินของตนเอง
  ให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน