Make your own free website on Tripod.com

งานจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2548

1. หลักการและเหตุผล   
 
จังหวัดพัทลุง มีสภาพทรัพยากรที่ดินที่เป็นปัญหาต่อการเกษตรหลายประเภท ได้แก่ดินเปรี้ยวจัด ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ ดินที่มีการชะล้างพังทะลายสูง และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้และการจัดการทรัพยากรที่ดินที่ถูกต้องทำให้ประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตรต่ำ สงผลให้เกษตรกรมีหลายได้น้อยและยากจน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้รับมอบหมายภาระกิจในด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
 
      
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให้ทรัพยากรที่ดินมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ  และการปรับปรุงบำรุงดิน  
  2.2 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน 
  2.3 เพื่อเป็นการเพิ่ม / เสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
     
3. เป้าหมาย
  3.1 แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ของเกษตรกรประจำตำบล - - - >>> อ่านรายละเอียด
  - ฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่นาร้าง 5 แปลง
  - บ่อน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา 7 บ่อ
  - สาธิตการฟื้นดินเสื่อมโทรมตามความเหมาะสม 64 แปลง
  3.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว / ดินกรด 500 ไร่ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.3 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต้ 818 ไร่ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.4 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 4,000 ไร่ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.5 ส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 42,200 ไร่ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.6 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2 แปลง - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.7 โครงการนาร้างเพื่อไถพรวน 4,200 ไร่ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  3.8 พัฒนาหมอดินอาสา - - - >>> อ่านรายละเอียด
  - อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล 64 ราย
  - อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 450 ราย
  3.9 ส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ - - - >>> อ่านรายละเอียด
  - ผลิตแฝกเพื่อปลูก 1,000,000 กล้า
  - ผลิตแฝกเพื่อจำหน่าย 1,200,000 กล้า
  - หมอดินอาสาตำบลผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 960,000 กล้า
  3.10 โครงการฟาร์มตัวอย่าง - - - >>> อ่านรายละเอียด  
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีพืช (ปลูกหญ้าแฝก) 100 ไร่
  - สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ 50 ไร่
  - สาธิตการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 100 ไร่
  - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 ไร่
  - ส่งเสริมการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 2,000 ไร่
  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 1,000 ไร่
     
4. สถานที่ดำเนินการ
  ดำเนินการพื้นที่ 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ  
     
5. ระยะเวลาดำเนินการ
  1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548  
     
6. วิธีดำเนินการ
  - การสาธิต  
  - การให้บริการ  
     
7. งบประมาณ
     
     
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - เกษตรกรได้รับความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่ดินและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
  - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มชึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  - เกษตรกรจะรู้สึกหวงแหนในที่ดินทำกิน อันจะส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน